• Kategorija objave:Novosti
 • Vrijeme čitanja:4 min. čitanja

Dana 31.03.2021. godine održana je 9. izvanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije.

Skupština je nakon razmatranja usvojila Odluku o davanju suglasnosti na  Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2021. godinu.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2021. godinu (Rebalans) planirani su ukupni prihodi u iznosu od 148.609.000 KM ili 2,06% više u odnosu na Financijski plan 2021. godine.

Preneseni višak iz ranijeg perioda planiran je u iznosu od 3.000.000 KM više u odnosu na Financijski plan za 2021. godinu. Izmjenama i dopunama Financijskog plana ZZO HNŽ za 2021. godinu sredstva će se transferirati ugovornim domovima zdravlja u svrhu pomoći financiranja zdravstvenih usluga za liječenje oboljelih od Covid-19.

Razmotrena je Informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. U Informaciji koja je prezentirana od strane predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ, direktora Zavoda za javno zdravstvo HNŽ, ministra unutarnjih poslova HNŽ i ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNŽ navedeno je da je epidemiološka situacija izuzetno teška i ista se usložnjava od početka ožujka 2021. godine, a posebno zabrinjava da je tjedna incidenca oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika u HNŽ za razdoblje od 22.03. do 28.03.2021. godine 633,58, dok je u istom razdoblju tjedna incidenca za Mostar 1049,29.

Nakon izlaganja predstavnika resornih ministarstava i rasprave zastupnika Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je usvojila sljedeće Zaključke:

 1. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije poziva građane Županije i sve pravne osobe da dosljedno poštuju epidemiološke mjere propisane od nadležnih institucija.
 2. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije izražava zahvalnost svim zdravstvenim radnicima u Županiji na nadljudskim naporima koje čine u pružanju zdravstvene zaštite građanima Županije posebno oboljelim od COVID-19.
 3. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije traži da inspekcijskih jedinica lokalne samouprave i nadležnih ministarstava i drugih organa HNŽ intenziviraju svoje aktivnosti na kontroli poštivanja važećih epidemioloških mjera.
 4. Zadužuje se Vlada Hercegovačko-neretvanske županije da pokrene izmjene i dopune važećih zakona u cilju definiranja sankcija za kršenje propisanih epidemioloških mjera.
 5. Zadužuje se Vlada Hercegovačko-neretvanske županije da odmah donese potrebne odluke i iz Budžeta HNŽ za 2021. godinu transferira ukupna sredstva za drugi kvartal sa stavki „Dotacije općinama (Domovi zdravlja)“ i „Subvencije za bolnice“.
 6. Skupština HHercegovačko-neretvanske županije traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku izvrši raspodjelu sredstava iz Proračuna Federacije BiH, a koja su predviđena za zdravstvene ustanove.

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije očekuje da se po mjerljivim i točno utvrđenim kriterijima sredstva dodijele svim bolničkim ustanovama u Federaciji BiH.

 1. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije posebno inzistira da se u obrazovnim ustanovama u HNŽ poduzmu sve potrebne epidemiološke mjere kako bi se bez rizika za zdravlje učenika, studenata i nastavnog osoblja završila školska i akademska godina, uz što manje „online“ nastave.
 2. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije zadužuje Vladu Hercegovačko-neretvanske županije da razmotri mogućnost izmjene Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-1-02-498/21 od 26.02.2021. godine te da eventualno izdvoji sredstva na ime povećanih troškova u zdravstvenim ustanovama Županije u tijeku pandemije.
 3. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije traži da sve javne zdravstvene ustanove u Županiji osiguraju pravo na zdravstvenu zaštitu građanima Županije.

Pozivamo sindikate zaposlenih u zdravstvu da prihvate ponudu Vlade HNŽ za zaključenje kolektivnog ugovora, imajući u vidu da je u trenutnoj situaciji to jedino rješenje koje se može ispoštovati.

Zadužuje se Vlada HNŽ da kontinuirano radi na poboljšanju ukupnog stanja u oblasti zdravstva HNŽ sa težištem na osiguranje potpunog obima prava pacijenata i poduzimanju mjera koje će unaprjeđivati materijalni status zdravstvenih radnika.

 1. Obavezuje se Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ da razmotri mogućnost sufinanciranja lijekova koji se ne nalazi na bolničkoj listi, a koriste se za liječenje COVID pacijenata.
 2. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije traži da se intenzivira rad centara za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja u cilju pravovremenog pružanja psihosocijalne pomoći.
 3. Predlaže se Vladi Hercegovačko-neretvanske županije i jedinicama lokalne samouprave da putem Civilne zaštite formiraju timove u koje bi angažirali i volontere za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijama građana oboljelim od korona virusa.