Na osnovu članka 39. Ustava Hercegovačko-neretvanske županije-kantona („ Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona“, broj 2/98) i članka 20. Privremenog poslovnika Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije-kanotna (Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona“, broj 1/98), Skupština Hercegovačko-neretvanske županije-kantona na svojoj sjednici održanoj dana 15. veljače 2005.godine donijela je

O D L U K U O STRUČNOJ SLUŽBI SKUPŠTINE HERCEGOVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE-KANTONA

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Stručna služba Skupštine Hercegovačko-neretvanse županije-kantona ( u daljnjem tekstu: Stručna služba) i uređuje njezin djelokrug, unutarnji ustroj, te ovlaštenja i odgpovornosti rukovoditelja.

Članak 2.

Stručna služba obavlja stručne, administrativno-tehničke poslove u vezi sa radom Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona ( u daljnjem tekstu: Skupština), poslove koji se odnose na:prijem i otpremanje pošte i drugih materijala; prepis materijala; snimanje i stenografiranje sjednica: umnožavanje materijala, usluge prijevoza; prikupljanje, razmjena, sređivanje, obrada i čuvanje dokumentacijskih materijala; osiguranje stručne litetrature, dokumentacijskih i drugih materijala i podataka; uređenje i izdavanje bilješki sa sjednica; lektoriranje materijala,knjižničke poslove, informiranje o dokumentacijskim materijalima kojima raspolaže; obrada statističkih materijala u radu i provedbi drugih administrativno-tehničkih poslova i zadataka za potrebe Skupštine i radnih tijela, zastupnika i klupova zastupnika; računovodstveno-materijalne poslove; uređenje radnih odnosa; pripremanje programa rada Skupštine; pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Skupštine i radnih tijela, pripremanje, izrada i lektoriranje tekstova nacrta i prijedloga akata,izvještaja, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitičkih, informacijskih i dokumentacijskih materijala na zahtjevili za potrebe Skupštine,radnih tijela ili zastupnika,praćenje i provedba zadataka i poslova koji za Skupštinu proizlaze iz zaključka Skupštine i radnih tijela; poslove informiranja javnosti o radu Skupštine i radnih tijela, suradnju sa tijelima vlasti općine,županija, entiteta i Bosne i Hercegovine, kao i druge stručno-tehničke, administrativne i druge opće poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela i poslanika.

Financiranje Stručne službe vršit će se iz Proračuna Hercegovačko- neretvanske županije.
Akte vezane za naterijalno-financijsko poslovanje u Skupštini u pravilu supotpisivati će tajnik i predsjedavajući Skupštine.

Tajnik Skupštine uz suglasnost predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine ovo pitanje može i drugačije urediti posebnom odlukom.

Članak 3.

Stručna služba je dužna stručno, odgovorno, djelotvorno,pravodobno i racionalno vršiti poslove iz svog djelokruga.
U obavljanju poslova i zadataka iz svog djelokruga Stručna služba je dužna postupati shodno ustavima, zakonima, Poslovniku, smjernicama i zaključcima Skupštine i njezinih radnih tijela.

Članak 4.

Stručna služba se organizira shodno potrebama i zadaćama koje proizilaze iz ove Odluke i Poslovnika o radu Skupštine.

Članak 5.

Stručnom službom upravlja tajnik Skupštine. Tajnik organizira i usklađuje  rad Stručne službe i odgovoran je Skupštini.

Članak 6.

Tajnik ima, u odnosu na Stručnu službu, prava, dužnosti i odgovornosti rukovoditelja organa županijske uprave.

Članak 7.

Pravilnikom o unutarnjem uređenju i načinu rada Stručne službe utvrđuju se poslovi koje obavljaju organizacijske jedninice i radne jedinice u okviru organizacijskih jedinica, programiranje i planiranje rada, ovlaštenja i odgovornosti odnosno prava i obveze funkcionera i radnika u obavljanju poslova i sistematizacija radnih mjesta s brojem izvršitelja.

Članak 8.

Pravilnik o unutarnjem uređenju i načinu rada Stručne službe donosi tajnik Skupštine uz suglasnost predsjedavajućeg Skupštine,nakon konzultacija sa zamjenicima.
Pravilnik iz stava 1. Ovog članka donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o Stručnoj službi Skupštine Hercegovačko- neretvanske županije-kantona(Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona“, broj 3/98).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „ Službenim novinama Hercegovačko-neretvanske županije-kantona“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija-kantona
S K U P Š T I N A
Broj: 02-01-XIII-029/05
Mostar, 15. Veljače 2005. godine

XVI – STRUČNA SLUŽBA I TAJNIK SKUPŠTINE

Članak 204.

(1) Skupština ima Stručnu službu Skupštine (u daljem tekstu: Stručna služba).

(2) Stručna služba vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela Skupštine i zastupnika.

Članak 205.

(1) Organizacija i rad Stručne službe uređuje se posebnim propisom.

Članak 206.

(1) Skupština ima tajnika.

(2) Tajnik rukovodi radom Stručne službe, stara se o osiguranju uslova za rad Skupštine, Kolegija i radnih tijela Skupštine i učestvuje u njihovom radu, stara se o realizaciji poslova i zadataka u vezi sa sjednicama, te obavlja druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom, odnosno poslove koje mu povjeri Skupština.

XVII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 207.

(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja u “Narodnim  novinama Hercegovačko-neretvanske županije”

Članak 208.

 (1) Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika, prestaje da važi Privremeni poslovnikom o radu Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije (“Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije broj 1/98).

 Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 Hercegovačko-neretvanska županija-kanton
 S K U P Š T I N A                        

 Predsjedavajući
 Omer Čevra,s.r.

Tajnik Skupštine

Ime i Prezime: Željka (r. Dumančić) Čule Funkcija: Tajnik Skupštine HNŽ/K Tel./Mob.: Tel: 036 326-162 Fax: 036 313-620 Email: [email protected]
Rođena 08.07.1961.g u Lovreću – Imotski. Završila srednju školu – Novu gimnaziju u Mostaru. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Mostaru 1985 g; položila pravosudni ispit; govori njemački jezik. Od 1987.g. radila u odvjetničkom uredu Branimira Buntića, odvjetnika iz Mostara; od 1995 g kao Savjetnik u Uredu predsjednika F BiH; 2000.g imenovana za suca  županijskog-kantonalnog  suda za prekršaje HNŽ/K.  Imenovana za Tajnika Skupštine HNŽ/K 2004,godine. Izabrana u Izvršni odbor u  Skupštini europskih regija (AER) sa sjedištem u  Strasbourgu, kao predstavnica BiH iz Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, dva mandata u periodu od 2004 g do 2008 g.