• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Predsjedavajući Skupštine Džafer Alić i zamjenici predsjedavajućeg Tomislav Martinović i Vesna Saradžić primili su u posjetu Veleposlanika Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Nj.E. Julian Reilly sa njegovim suradnicima.

Predsjedavajući Džafer Alić je u ime rukovodstva Skupštine zaležio dobrodošlicu Veleposlaniku Reilly-u te ga upoznao o trenutnim aktivnostima Skupštine i Vlade Hercegovačko-neretvanske županijekantona kao i o najaktuelnijim političkim pitanjima u Županiji/Kantonu.

Alić je naveo kako je Hercegovačko-neretvanska županija/kanton dobila široku i dobru koaliciju koja ima mogućnost, ali i odgovornosti za pokretanje pozitivnih procesa u cilju poboljšanja kvalitete života. Procesi koji su započeti usmjereni su prema održivoj socijalnoj politici u cilju pomoći mladim porodicama pri kupovini prve nekretnine i potpori obiteljima sa djecom.

Tomislav Martinović, nakon riječi dobrodošlice, je naveo kako programske smjernice koje je utvrdila Predsjednica Vlade HNŽ/K zajedno sa rukovodstvom Skupštine i političkim strankama koji čine skupštinsku većinu čine okosnicu rada Skupštine i Vlade HNŽ/K. Kao jedan od ključnih problema koji usporava privredni razvoj te razvoj turizma u Kantonu istakao je potrebu ubrzanja dinamike izgradnje autoputa koji prolazi kroz Hercegovačko-neretvansku županiju/kanton.

Vesna Saradžić se zahvalila na iskazanom interesu i na dosadašnjem angažmanu Velike Britanije u Bosni i Hercegovini po pitanju mnogih projekata. Istakla je kako je osnova razvoja turizma u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu zdrava životna sredina i da je potrebno raditi na tom pitanju jer se sve jedinice lokalne samouprave pa i više razine suočavaju sa problemima odlaganja otpada te da Županija/Kanton nema razvijenu politiku upravljanja otpadom odnosno reciklažom i razvrstavanjem. Saradžić je također navela kako je borba protiv korupcije i kriminala prethodno pitanje svih procesa koji se planiraju realizovati.

Veleposlanik Reilly se zahvalio na gostoprimstvu i kazao je kako ga ohrabruje da je Županija/Kanton dobila novu vladu nakon više godina koja ima dovoljno znanja i energije da donese konkretne mjere koje će pomoći stanovnicima. Pozitivnim smatra najave Vlade HNŽ/K o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije te kaže kako je to najveći faktor iseljavanja mladih te da sprječavanjem korupcije mnogi drugi problemi će biti riješeni. Veleposlanik je kazao kako je pozitivno što je Hercegovačko-neretvanska županija/kanton prepoznala svoju priliku da bude lider u obnovljivim izvorima energije i kako smatra da je mnogo stranih investitora spremno da uloži u projekte obnovljivih izvora energije. Istakao da je važno ulaganje u putnu i željezničku infrastrukturu koja je osnova svake privrede.

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima turizma te o koracima koje je potrebno poduzeti kako bi turističke zajednice jedinica lokalne samouprave i Županije/Kantona profunkcionisale u potpunom kapacitetu. U prilog razvoju turizma ide otvaranje više zračnih linija sa Zračne luke Mostar prema raznim evropskim destinacijama.

Domaćini su se zahvalili Nj. E. veleposlaniku na posjeti i dosadašnjoj potpori i posvećenosti njega osobno i njegove vlade na rješavanju pitanja koja imaju za cilj unutrašnju stabilizaciju i bolji život svih građana.