• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Dana 01.10.2021. godine održana je redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

Nakon zastupničkih pitanja, razmatran je Nacrt Strategije razvitka Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za razdoblje 2021. – 2027. godina.

Strategija predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj županije/kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Županije/Kantona.

Strategijom razvitka županije/kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja županije/kantona, način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, proračuna i programa javnih investicija kantona i dr.

Strategija razvoja županije/kantona sadrži prioritete prostornog razvoja županije/kantona i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Strategija razvoja županije/kantona predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Nakon rasprave usvojen je Zaključak koji se prihvata Nacrt Strategija razvitka Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za period 2021. – 2027. godina, kao dobra osnova za izradu Prijedloga Strategije.

Primjedbe i prijedlozi na Nacrt Strategije iznijeti na sjednici Skupštine, dostavit će se Vladi HNŽ/K na razmatranje, a zastupnicima se ostavlja rok od 10 dana da u pisanom obliku dostave dodatne primjedbe i prijedloge na Nacrt Strategije.

Skupština HNŽ/K je usvojila Zaključak kojim se prihvata Zaključak Vlade HNŽ/K o prihvatanju  mišljenja Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi na  Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Usvojene su dvije Odluke i to: Odluka o usvajanju Izvještaja Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o izvršenju sankcija u HNŽ/K iz člana 1. Zakona o izvršenju sankcija u HNŽ/K za 2020. godinu i Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Tekuće pričuve Proračuna HNŽ/K za razdoblje 01.01-30.06.2021. godine.