• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:4 min. čitanja

Dana 15.06.2022. godine je održana je sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Na početku sjednice Skupština HNŽ/K je osudila devastaciju Partizanskog spomen groblja u Mostaru i pozvala nadležne organe na hitnu reakciju i privođenje i procesuiranje odgovornih.

Skupština je razmatrala i dvotrećinskom većinom usvojila Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima HNŽ/K i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima HNŽ/K.

Izmjenama Zakona u unutarnjim poslovima osigurani su preduslovi da se otkoče procesi i otklone poteškoće u radu Ministarstva unutrašnjih poslova, posebno vezano za izbor Načelnika. Uvedena je pozicija Zamjenika načelnika sa određenim ovlaštenjima vezano za radno pravni status policijskih službenika. Operativne nadležnosti u rukovođenju policijom i dalje su isključiva obaveza Načelnika.

Izmjenama Zakona o policijskim službenicima osigurani su preduslovi da se može vršiti izvanredna dodjela činova policijskim službenicima koji ispunjavaju propisane uvjete , imajući u vidu da redovno činovanje i unapređenje policijskih službenika nije vršeno u proteklom periodu, te će se omogućiti prijem novih policajaca i mlađih inspektora, a što je ključan preduvjet  i jamstvo sigurnosti za sve građane u HNŽ/K.

 

Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja, Skupština HNŽ/K  je usvojila Odluku o imenovanju Neovisnog odbora za izbor i reviziju.

Uvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju postupka za dodatno zaduženje po sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za projekt „Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini“ s ciljem završetka započetih projekta izgradnje i opremanja novih objekata u bolnicama u Mostaru i Konjicu.

Zastupnici u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije/kantona razmatrali su Informaciju o stanju u šumarstvu na području HNŽ/K  koju je pripremilo Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ/K, te je zaključeno da nadležno Županijsko  ministarstvo treba što prije formirati radnu grupu uz uključenost  predstavnika nadležnih tijela Županije, jedinica lokalne samouprave i drugih zainteresiranih subjekata, a koja će ubrzano raditi na pripremi Prijedloga Zakona o šumama HNŽ/K.