• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Na nastavku šeste redovite sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2023. godinu.

Izmjenama i dopunama planirani su ukupni rashodi u iznosu od 167.892.000,00 KM što je za 3.248.000,00 KM ili 1,97% više u odnosu na Financijski plan za 2023. godinu.

Skupština je usvojila i Zaključak kojim se zadužuje ZZO HNŽ/K da u sljedećoj izmjeni financijskog plana za 2023. godine za usluge primarne zdravstvene zaštite planira dodatnih 3 milijuna KM.

Zavod zdravstvenog osiguranja je zadužen da u roku od 15 dana dostavi izvješće o provedbi  Zaključka Skupštine HNŽ/K od 22.12.2022. godine kojim je zadužen da za sve osiguranike koji su u dijagnostičkoj potrebi za potvrđivanje  sumnje na karcinom ili su ranije potvrđeni da boluju od malignih bolesti, hitno osigura pristup dijagnostičkim pretraga u roku ne dužem od 30 dana te da zbog sve duže liste čekanja, nedostajućih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Skupština HNŽ/K zadužuje ZZO HNŽ/K da omogući potpunu refundaciju dijagnostika (CT, MR, PETCT i druge dijagnostike) koje su nužne u obradi i utvrđivanju oboljenja od malignih bolesti u slučaju kad ih ne mogu ostvariti na teret svog redovnog zdravstvenog osiguranja, a koje učine u registriranim zdravstvenim ustanovama sa područja HNŽ/K.