• Kategorija objave:Novosti
 • Vrijeme čitanja:9 min. čitanja

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
SKUPŠTINA
Neovisno povjerenstvo za odabir i reviziju

Na temelju članka 19.f. i člana 19.i. a u vezi člankom 19.c. Zakona o unutarnjim poslovima Hercegovačko-neretvanske županije-kantona („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona“, broj: 2/98, 4/01, 3/02, 1/03, 2/06, 5/08, 6/08 i 5/22), članka 60. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije-kantona „Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona“, broj: 9/07, 9/12 i 7/19 i 5/22) i članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 9. Poslovnika o radu Neovisnog povjerenstvo za odabir i reviziju broj: 02-017-003/22 od 08.07.2022. godine i Odluke o pokretanju postupka za raspisivanje Javnog konkursa za imenovanje komesara policije i zamjenika komesara policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona broj: 02-017-009/22 od 05.08.2022. godine, Neovisno povjerenstvo za odabir i reviziju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor komesara Policije i zamjenika komesara Policije u Ministarstvu unutarnjih poslova

Hercegovačko-neretvanske županije-kantona

 

 1. Komesar policije – 1 izvršitelj
 2. Zamjenik komesara policije – 1 izvršitelj

 

Pozicija i nadležnost komesara policije i zamjenika komesara policije uspostavljena je Zakonom o unutarnjim poslovima Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.

Uvjeti za imenovanje komesara policije i zamjenika komesara policije utvrđeni su člankom 19.c. i člankom 19.i. Zakona o unutarnjim poslovima Hercegovačko-neretvanske županije-kantona i člankom 59. Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.

Komesar policije je rukovodeći policijski službenik zadužen da rukovodi Upravom policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.

Zamjenik komesara policije pomaže komesaru policije u rukovođenju Upravom policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona.

 

II.

Opis poslova i radnih zadataka komesara i zamjenika komesara policije:

Pod sveobuhvatnom nadzorom ministra unutarnjih poslova, komesar policije rukovodi svim policijskim operacijama sukladno zakonu, rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti vezane za javnu sigurnost građana, sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela.

Komesar policije obavlja sljedeće zadatke:

 1. Na dnevnoj osnovi planira, rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti,
 2. Izravno rukovodi policijskim aktivnostima, a u svezi s tim organizira, planira, nadzire usmjerava i koordinira rad policije,
 3. Donosi odluke o upošljavanju i raskidanju ugovora o upošljavanju sukladno Zakonu i nakon konsultacija sa ministrom,
 4. Raspoređuje i premješta uposlene na i sa odgovarajućih radnih mjesta u Upravi policije i donosi odluke o rasporedu i premještanju. Prije donošenja odluke o raspoređivanju ili premještanju rukovoditelja u Upravi policije, komesar će konsultovati zamjenika komesara policije i ministra, i s pažnjom uzeti u razmatranje njihovo mišljenje. Kod raspoređivanja premještanja rukovoditelja u Uredu komesara policije, te načelnika Sektora uniformisane policije i načelnika Sektora kriminalističke policije potrebna je saglasnost zamjenika komesara policije, kao i kod izbora sastava komisija i odbora koje uspostavlja ili predlaže komesar policije,
 5. Priprema prijedlog proračuna za potrebe policije i odgovoran je za sva financijska i materijalna sredstva dodjeljena policiji,
 6. Priprema programe, informacije, analize, i ostale materijale iz djelokruga policijskog rada,
 7. Redovno informira ministra o poduzetim policijskim aktivnostima,
 8. Nadgleda rad Jedinice za profesionalne standarde, koja se sastoji od unutarnje stegovne kontrole, unutarnjih inspekcija i revizija, te razmatranja i razvoja načela.

 

Zamjenik komesara policije obavlja sljedeće zadatke:

 1. Mijenja komesara policije kada isti nije u mogućnosti obavljati dužnost rukovođenja Upravom policije zbog stvarnih ili pravnih razloga,
 2. Daje mišljenje komesaru policije prije donošenja odluke o raspoređivanju ili premještanju rukovoditelja u Upravi policije,
 3. Daje suglasnost kod raspoređivanja i premještanja rukovoditelja u Uredu komesara policije, načelnika Sektora uniformisane policije, i načelnika Sektora kriminalističke policije,
 4. Daje suglasnost na izbor sastava komisija i odbora koje uspostavlja ili predlaže komesar policije,
 5. Obavlja i druge poslove koje mu odredi komesar policije.

Mandat komesara policije i zamjenika komesara policije traje četiri godine uz mogućnost produženja za još jedan mandat.

 

III.

Kandidati za komesara i zamjenika komesara policije trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 1. Opći Uvjeti:
 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova,
 • Da nije otpušten iz državne ili vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere,
 • Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i potvrđena optužnica u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini,
 • Da se na njega ne odnosi odredba članka IX. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 1. Posebni Uvjeti:

 

 • VSS/VII stupanj stručne spreme ili završen najmanje drugi ciklus visokog obrazovanja 300 ECTS bodova,
 • Najmanje deset godina radnog iskustva u policiji na rukovodećim pozicijama (isključujući period od 1. ožujak 1992. do 14. prosinca 1995. godine) i dokazanu sposobnost rukovođenja složenim poslovima („rukovodeća pozicija u policiji“ označava poziciju višeg inspektora ili višu),
 • Najmanje tri godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora policije ili višem činu,
 • Da nije član političke stranke,
 • Da nije ili da nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini, ili postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke,
 • Da nije, ili da nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • Da mu nije izdat izvještaj o nesaradnji od strane međunarodnih policijskih snaga,
 • Da mu nikada nije izrečena pravosnažna presuda za krivična djela sa umišljajem ili za zloupotrebu položaja kako je to utvrđeno Krivičnim zakonom i Zakonom o krivičnom postupku,
 • Da mu nije izrečena disciplinska mjera za težu povredu službene dužnosti,
 • Da na početku mandata ne ispunjava uvjete za penzionisanje sukladno Zakonu.

 

IV.

Uz prijavu na Javni natječaj kandidati za komesara i zamjenika komesara policije obavezni su priložiti originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 

 1. Uredno popunjenprijavni obrazac Neovisno povjerenstvo za odabir i reviziju (može se preuzeti na protokolu Skupštine HNŽ/K ili na web stranici Skupštine HNŽ/K (https://skupstina-hnz-k.ba/ ), (u prijavnom obrascu obavezno označiti broj pozicije i radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje),
 2. Životopis,
 3. Prijedlog plana i programa rada za vrijeme trajanja svog mandata,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 6. Ovjerena kopija CIPS osobne iskaznice,
 7. Dokaz o stručnoj spremi,(diploma ili nostrificirana diploma, ukoliko je diploma stečena van Bosne i Hercegovine, odnosno u drugoj državi, nakon 06.04.1992. godine),
 8. Dokaze o stručnom usavršavanju i ostalim kvalifikacijama koje odgovaraju potrebama radnog mjesta,
 9. Uvjerenje o radnom iskustvu na rukovodećim pozicijama u policiji, s vremenskim periodima obavljanja istih,
 10. Rješenje o dodjeljivanju čina glavnog inspektora policije ili višeg čina,
 11. Uvjerenje da kandidatu nije izrečena presuda za krivična djela sa umišljajem ili za zloupotrebu položaja (ne starije od tri mjeseca),
 12. Izjave o ispunjavanju uslova iz točke III. B. natječaja, alineja 4, 5, i 6, te člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine,
 13. Uvjerenje nadležnog Federalnog zavoda PIO/MIO o ukupnom stažu osiguranja i mirovinskom stažu kandidata,
 14. Uvjerenje da protiv kandidata nije izrečena stegovna mjera za težu povredu službene dužnosti,
 15. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
 16. Uvjerenje o ocjeni rada kandidata u posljednje tri godine ili uvjerenje da nije ocijenjen iz opravdanih razloga,
 17. Izjava o imovinskom stanju, (obrazac izjave može se preuzeti na protokolu Skupštine HNK ili na web stranici Skupštine HNŽ/K (https://skupstina-hnz-k.ba/),
 18. Ljekarsko uvjerenje (ne starije tri mjeseca).

U slučaju da u dostavljenim dokazima postoje određene nejasnoće u pogledu ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uslova ovoga javnog konkursa, Neovisno povjerenstvo zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće pojašnjenje ili mišljenje od nadležnih organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaza.

 

V.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, lično ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije-kantona

Neovisno povjerenstvo za odabir i reviziju

Ul. Jakova Baruha Španca br. 2

88000 MOSTAR

sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ“.

 

Natječaj će biti objavljen u „Službenim novinama FBiH“, „Dnevnom avazu“, i „Večernjem listu“.

Neovisno povjerenstvo za odabir i reviziju će sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviti intervju.

 

VI.

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Predsjednik Neovisnog povjerenstvo za odabir i reviziju

Sinan Crnomerović

 

Preuzmi dokumente: