• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

Druga redovna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona održana je danas u Mostaru na kojoj je razmatrano više bitnih dokumenata.

Zastupnici su usvojili Izmjene i dopune Proračuna HNŽ/K za 2022. godinu u iznosu od 325.500.000,00 KM. U Izmjenama je, između ostalog, planirano i 6 miliona KM na ime dodatne potpore zaposlenicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. U Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ/K također je planirano dodatnih 3 miliona KM na ime potpore domovima zdravlja u HNŽ/K.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Razlozi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanske županije/kantona sadržani su u činjenici da je potrebno policijskom komesaru i zamjeniku policijskog komesara dodijeliti različite činove u skladu ovlastima koja su im data u rukovođenju Upravom policije MUP-a HNŽ/K, zakonskim i podzakonskim propisima i to policijskom komesaru čin „glavnog generalnog inspektora policije“, a zamjeniku policijskog komesara čin „generalnog inspektora policije“.

Skupština je dala saglasnost na Izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za 2022. godinu (Rebalans II) planirani su ukupni rashodi u iznosu od 164.721.000 KM, što je 12.650.000 KM ili 8,32% vi5e u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu (Rebalans I). Planirani rashodi sastoje se od tekućih izdataka, kapitalnih rashoda i tekuće rezerve.

Skupština HNŽ/K je razmatrala i prihvatila Nacrt Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za 2022. godinu u iznosu oko 318 miliona KM, što je za oko 3 miliona KM više od Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ/K za 2022. Nakon sadržajne rasprave i kvalitetnih prijedloga zastupnika, Skupština će iste dostaviti Vladi HNŽ/K, kako bi se razmotrili i u skladu sa mogućnostima ugradili u Prijedlog Proračuna HNŽ/K za 2022.

Prihvaćen je Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ/K za 2022. godinu.

Usvojena je Odluka o kreditnom zaduženju Hercegovačko-neretvanske županie/kantona u 2022. godini za realizovanje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu.

Usvojen je i Zaključak kojim se zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K da za sve osiguranike koji su u dijagnostičkoj potrebi za potvrđivanje  sumnje na karcinom ili su ranije potvrđeni da boluju od malignih bolesti, hitno osigura pristup dijagnostičkim pretraga u roku ne dužem od 30 dana te da zbog sve duže liste čekanja, nedostajućih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, Skupština HNŽ/K zadužuje ZZO HNŽ/K da omogući potpunu refundaciju dijagnostika (CT, MR, PETCT i druge dijagnostike) koje su nužne u obradi i utvrđivanju oboljenja od malignih bolesti u slučaju kad ih ne mogu ostvariti na teret svog redovnog zdravstvenog osiguranja, a koje učine u registrovanim zdravstvenim ustanovama sa područja HNŽ/K.