• Kategorija objave:Novosti
 • Vrijeme čitanja:5 min. čitanja

Na temelju članka 19. d Zakona o unutarnjim poslovima Hercegovačko-neretvanske županije-kantona („Narodne novine HNŽ/K“, broj 4/01, 2/02, te 3/02, 4/02, 1/03, 2/06, 5/08, 6/08 i 5/22), članka 3. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), te članka 36. Poslovnika Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona («Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona», broj 2/05 i 13/23), Povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona objavljuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za imenovanje člana Neovisnog povjerenstva za odabir i reviziju iz reda civila

Sukladno Zakonu o unutarnjim poslovima Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, imenovanje članova Neovisnog povjerenstva za odabir i reviziju obavlja Skupština Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Neovisno povjerenstvo se sastoji od sedam članova: dva predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije-kantona i pet članova iz reda civilnog društva (cijenjeni znanstvenici iz oblasti pravnih znanosti, kriminologije ili ljudskih prava, koji ne predstavljaju neku političku stranku).

 

 1. Temeljni zadatci Neovisnog povjerenstva
 • raspisuje javni natječaj,
 • razmatra prispjele prijave,
 • obavlja odabir odgovarajućih kandidata,
 • predlaže ministru kandidata za Ravnatelja policije i zamjenika Ravnatelja policije,
 • razmatra sve žalbe na rad Ravnatelja policije i zamjenika Ravnatelja policije uključujući i žalbe građana,
 • ocjenjuje sveukupni rad Ravnatelja policije i zamjenika Ravnatelja policije u slučaju da se isti ponovno imenuju na drugi mandat,
 • razmatra prijedloge Skupštine, Vlade ili ministra o smjeni Ravnatelja policije i zamjenika Ravnatelja policije,
 • predlaže smjenu Ravnatelja policije i zamjenika Ravnatelja policije u sljedećim slučajevima:
 1. dokazanog kaznenog djela ili teške povrede službene dužnosti,
 2. u slučajevima iz članka 61. Zakona o unutarnjim poslovima HNŽ/K,
 3. izdavanja izvješća o neposluhu od strane EUPM.

 

 1. Uvjeti koje kandidat treba da ispunjava su sljedeći:
 2. a) da je državljanin BiH,
 3. b) da je stariji od 18 godina,
 4. c) da ima najmanje VSS iz oblasti pravnih znanosti, kriminologije ili ljudskih prava,
 5. d) da nije član političke stranke,
 6. e) osoba koja jeste ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojoj razini, ili postavljena na bilo koju poziciju od strane političke stranke, i osoba koja jeste ili koja je bila član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini ne može biti član Neovisnog povjerenstva za odabir i reviziju.
 7. f) da protiv njega međunarodne policijske snage (EUPM) nisu izdale izvješće o nesuradnji,
 8. g) da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH,
 9. h) da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava BiH,
 10. i) da kandidatu nije izrečena pravomoćna presuda za kaznena djela sa umišljajem ili za zlouporabu položaja kako je to utvrđeno Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku,
 11. j) da kandidatu nisu izrečene stegovne kazne za teže povrede službene dužnosti.

 

 1. Status

Članovi Neovisnog povjerenstva za odabir i reviziju imenuju se na period od četiri godine, imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno propisima Skupštine Županije, odnosno njenih radnih tijela.

 

Uz prijavu za javni natječaj kandidat je dužan dostaviti:

 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Dokaz o stručnoj spremi,
 • Životopis,
 • Ovjerene izjave kod nadležnog organa iz točke 2. pod: d), e), f), g), h), j),
 • Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od 6 (šest) mjeseci.

Javni natječaj bit će objavljen u Službenim novinama Federacije BiH i dva dnevna lista koji se izdaju na teritoriju Federacije.

 

 

 

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije-kantona će:

 • pregledati sve prijave koje stignu u propisanom roku,
 • utvrditi pravovremenost i potpunost prijava,
 • pozvati sve kandidate sa liste na intervju koji ispunjavaju uvjete propisane ovim natječajem,
 • kod izbora kandidata Povjerenstvo će nastojati osigurati zastupljenost koja odražava nacionalnu zastupljenost na području Županije,
 • predložiti rang-listu s najboljim kandidatima za konačno imenovanje.

 

Rok za podnošenje prijava za javni natječaj je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Uz prijavu naznačiti kontakt telefon, mail ili fax.

 

Prijave dostaviti na adresu: Skupština Hercegovačko-neretvanske županije, Povjerenstvo za izbor i imenovanje, s naznakom Natječaj za imenovanje člana Neovisnog povjerenstva za odabir i reviziju iz reda civila.

 

S naznakom „NE OTVARAJ“, Ul. Jakova Baruha Španca br. 2 Mostar.