• Kategorija objave:Novosti
  • Vrijeme čitanja:4 min. čitanja

Na današnjoj, petoj izvanrednoj, sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije usvojen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom korona virusa (covid-19)  i podršci ekonomiji  na području Hercegovačko-neretvanske županije .

U Zakon je ugrađen i određen broj amandmana skupštinskih zastupnika koje je Vlada HNŽ prihvatila.

Zakon između ostalog predviđa subvencioniranje najniže neto plaće, subvencije poreza na dohodak i posebnih naknada, subvencije kamata na kreditne plasmane gospodarstvu, obustava obračuna i plaćanja naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta, oslobađanje od plaćanja županijskih upravnih i sudskih pristojbi, umanjenje dotacija za financiranje političkih organizacija/stranaka, umanjenje plaća, umanjenje naknada za rad povjerenstava, umanjenje naknada za rad upravljačkih tijela, uspostava Stabilizacijskog fonda, izvori sredstava i način korištenja, izvješćivanje, a sve u cilju potpore održivosti gospodarstva, kao i za održanje stabilnosti Proračuna i izvanproračunskih fondova Hercegovačko-neretvanske županije.

Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi kojim se utvrđuje obaveza Županija da osnuje županijsku ustanovu „Odgojni centar“, kojim je također propisana djelatnost Odgojnog centra, organizacijske jedinice, kao i mogućnost formiranja prihvatne stanice u cilju izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni centar.

Pored toga, precizirane su odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koje se odnose na sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova smještaja u ustanovama socijalne skrbi.

Skupština je usvojila Zakon o izmjenama Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi HNŽ koji je usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama u oblasti eksploatacije energetskih i drugih mineralnih sirovina i u oblasti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije.

Usvojena je Odluka o prestanku mandata zastupnika Kenana Memića iz Saveza za bolju budućnost, te je prihvaćena Odluka o dodjeli mandata za Minelu Krpo iz Saveza za bolju budućnost. Napominjemo da je sa izborom zastupnice Krpo Skupština HNK prvi zakonodavni organ na svim nivoima vlasti u BiH sa istim brojem izabranih žena i muškaraca.

Prihvaćena je izmjena kreditnih uvjeta u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“, a u cilju implementiranja započetih aktivnosti na projektima Energetske efikasnosti javnih objekata u HNŽ/K.

Skupština je donijela sljedeće zaključke:

1.      Skupština HNŽ izražava zahvalnost svima koji su bili uključeni u borbu protiv pandemije koju je izazvao korona virus.

2.      Posebnu zahvalu za predanost i hrabrost upućujemo liječnicima i svom medicinskom osoblju u bolnicama i domovima zdravlja u Županiji/Kantonu, policiji i osoblju MUP-a HNŽ, osoblju Civilne zaštite, Crvenog križa i drugih humanitarnih organizacija.

3.      Zahvaljujemo se medijima koji su osigurali pravodobne informacije, vozačima transporta, trgovcima i ljekarnicima koji su osigurali opskrbu hranom i lijekovima, te osoblju komunalnih i vodovodnih poduzeća.

4.      Skupština se zahvaljuje svim stanovnicima Hercegovačko-neretvanske županije/kantona koji su strpljivošću i poštivanjem epidemioloških mjera dali svoj doprinos zaustavljanju pandemije.